Sidebar

Antistaphylolysin

  • Parameter
  • Methode
  • Material
  • Einheit/Referenz

Indikation

V.a. Staphylokokkeninfektion

Zum Analysenverzeichnis